ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਓ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ