ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਧੋਣੇ

ਸਹੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ