ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ

ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋ ਲਵੋ ਫਿਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖੋ  ਸੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸ ਲਵੋ ਫਿਰ ਦੁੱਧ, ਸ਼ੇਕ,ਮਿਠਾਈ ਨਾਲ ਖਾਵੋ