ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਚਾਨਕ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਏਅਰਬੈਗਸ ਖੁਲਦੇ ਹਨ

ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ