ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ