ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ

ਚਿਊਇੰਗਮ ਚਬਾਉਣਾ

ਸੰਤਰਾ, ਮੋਸੰਬੀ ਖਾਣਾ

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਖਾਣਾ